Regulamin

 

 § 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego sklep-viessmann.pl określa zasady dokonywania zamówień Towarów dostępnych w Serwisie  (*Sklepie Internetowym) pod adresem sklep-viessmann.pl i stosuje się przy sprzedaży towarów przez Sprzedającego. Warunkiem dokonania zakupu jest akceptacja i zapoznanie się z Regulaminem.
 2. Każdy Użytkownik Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklep-viessmann.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Viessmann Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183975, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000 zł. w całości opłaconym, NIP 692-02-12-005, tel. 801002345, mail: info@sklep-viessmann.pl.
 4. Użyte poniżej terminy oznaczają:
  4.1. Sprzedający – to Viessmann Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183975, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000 zł. w całości opłaconym NIP 692-02-12-005, tel. 801002345, mail: info@sklep-viessmann.pl, sprzedająca Towary Kupującemu, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Sprzedający jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431  Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4.2. Kupujący – to konsument w rozumieniu art. 221  Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r.  (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
  4.3. Towary – to rzeczy prezentowane w Sklepie Internetowym, które mogą  stanowić przedmiot umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  4.4. Sklep Internetowy – witryna internetowa Sprzedającego dostępna pod adresem sklep-viessmann.pl umożliwiająca Kupującym dokonywanie zakupu Towarów.
  4.5. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  4.6. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w serwisie sklep-viessmann.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  4.7. Regulamin- niniejszy Regulamin.
  4.8. Zamówienie (Zamówienie z obowiązkiem zapłaty) – oświadczenie woli Kupującego o bezpośrednim zamiarze zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, składane za pomocą Formularza Zamówienia. Złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty Kosztu Zamówienia przez Kupującego.
  4.9. Cena - wartość wszystkich zamówionych przez Kupującego Towarów brutto;
  4.10. Koszt Zamówienia – cena + koszt przesyłki Towaru + koszt wybranego sposobu płatności (według stawek operatora płatności);
  4.11. Potwierdzenie Zamówienia – potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia do realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego.
  4.12. Umowa o świadczenie usług elektronicznych – umowa zawarta na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344 z późn. zm.), na podstawie której Kupujący zakłada Konto.
  4.13. Konto – usługa elektroniczna w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane Kupującego oraz informacje o złożonych zamówieniach, chronione indywidualnym loginem i hasłem.
  4.14. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem strony internetowej: sklep-viessmann.pl
 5. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć Kupującemu Towary wolne od wad.
 6. Podany w pkt. 4.1 adres mailowy oraz numer telefonu są obowiązujące w kontaktach ze Sprzedającym.
 7. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Towaru jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest przez Sprzedającego nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego po zalogowaniu na Konto, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt 4.1. powyżej.
 9. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.
 10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) zainstalowana aktualna wersja przeglądarka internetowa: Firefox, Edge, Opera, Chrome, Safari zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 11. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Kupujący jest obowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem prawnym i faktycznym. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 12. Ceny Towarów podane przez Sprzedającego są cenami netto oraz brutto (zawierają podatek VAT).
 13. Sprzedający proponuje następujące sposoby porozumiewania się na odległość:
  13.1. kontakt mailowy na adres: info@sklep-viessmann.pl
  13.2. kontakt telefoniczny pod numerem: 801002345, kontakt w sprawie złożonych zamówień 32 2220321
  13.3. kontakt korespondencyjny na adres: Viessmann sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław.
 14. Sprzedający nie przewiduje obowiązku udzielenia kaucji, ani udzielenia innych gwarancji finansowych, które Kupujący jest zobowiązany spełnić na żądanie Sprzedającego.
 15. Sprzedający nie jest związany kodeksem dobrych praktyk o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 2070).
 16. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka.

§2

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia są składane poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego  w Sklepie Internetowym.
 2. Przy wypełnianiu Formularza Zamówienia lub Formularza Rejestracji Kupujący powinien dochować należytej staranności w celu poprawnego wpisania wszelkich danych. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wynikającą z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 3. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest:
  a) rejestracja w Sklepie Internetowym poprzez założenie Konta, tj. prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracji i podanie wymaganych w tym celu danych, lub podanie wszystkich niezbędnych danych w celu złożenia zamówienia jednorazowego bez konieczności zakładania Konta;
  b) potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz z Polityką Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka na Formularzu Zamówienia/Formularzu Rejestracji.
 4. Po złożeniu Zamówienia, które następuje po „kliknięciu” na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na adres poczty elektronicznej Kupującego podany podczas rejestracji, bądź podczas składania Zamówienia zostanie przez Sprzedającego wysłany e-mail potwierdzający przyjęcie do realizacji Zamówienia. W wiadomości są wyszczególnione: dane Sprzedającego, zamówione Towary wraz z opisem ich głównych cech, numer Zamówienia, Koszt Zamówienia oraz wybrany sposób zapłaty, termin i sposób dostawy Towaru, sposób kontaktu ze Sprzedającym, informacja o możliwości odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia z powodu braku dostępności Towaru (np.: wyczerpanie się zapasów), Kupujący otrzymuje informację  o przeszkodach w realizacji zamówienia . W takim przypadku Kupujący podejmuje decyzję o sposobie realizacji Zamówienia (zgoda na wydłużenie czasu oczekiwania na Towar lub rezygnacja z Zamówienia w całości lub części) i informuje o tym Sprzedającego poprzez zwrotne wysłanie wiadomości e-mail na adres  poczty elektronicznej Sprzedającego. 
 6. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z części lub całości Zamówienia, łączny pokryty przez Kupującego Koszt Zamówienia, zostanie zwrócony niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na użycie innego sposobu zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Zamówione Towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu.
 8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie nie później niż w ciągu 7  dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, z zastrzeżeniem dyspozycji ust. 5 niniejszego paragrafu.
 9. Zamawiający otrzymuje potwierdzenia o zmianie statusu zamówienia na adres e-mail podany w formularzu rejestracji.
 10. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja następuje według kolejności dokonanych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 11. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT według wskazania Kupującego.
 12. Kupujący nie ma możliwości wprowadzać zmian w zamówieniu samodzielnie. Zmiana następuje poprzez kontakt telefoniczny ze sprzedawcą sklepu internetowego Viessmann Sp. z o.o. lub mailowy wskazany w paragrafie 1 pkt 4.1. Regulaminu jedynie przed dokonaniem płatności za zamówienie. W takim wypadku potwierdzenie zmiany przez Sprzedawcę jest wysyłane na wskazany w zamówieniu adres e-mailowy.
 13. Przesyłki zagraniczne nie są realizowane przez sklep-viessmann.pl.

§3

DOSTAWA I PŁATNOŚCI

 1. Możliwe sposoby dostawy zamówionych produktów:
  a) firma kurierska 
 2. Wybór sposobu dostawy dokonuje Kupujący zgodnie z w/w. Koszty dostawy są zależne od formy płatności, wielkości zamówienia i wyboru sposobu dostawy i podawane podczas wypełniania Formularza Zamówienia. Koszt dostawy ponosi Kupujący.
 3. Możliwe formy płatności: 
  a) karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
  b) płatność online realizowana przez operatora płatności Paynow, zgodnie z regulaminem płatności, który Kupujący musi zaakceptować podczas wyboru sposobu płatności w trakcie procesu Rejestracji płatności,
  c) płatności ratalne Credit Agricole Raty, po podpisaniu umowy kredytowej online.
 4. O wybranej formie płatności decyduje Kupujący przy wypełnianiu Formularza Zamówienia.
 5. Dostawy realizowane są na wskazany w Formularzu Zamówienia adres. Przy wydaniu Towaru pobierany jest podpis odbiorcy.
 6. Towar jest dostarczany Kupującemu niezwłocznie po potwierdzeniu realizacji zamówienia na wskazany adres email przez Kupującego, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem dyspozycji ust. 5 paragrafu 3.

§4

REKLAMACJE

 1. Wada fizyczna Towaru polega na jego niezgodności z umową.
 2. Zakres i podstawa odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest określona w szczególności ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.287 z późn. zm.) oraz w ustawie Kodeks  Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1740 z późn. zm.).
 3. Kupujący może dokonać zawiadomienia o niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży na adres poczty elektronicznej: info@sklep-viessmann.pl lub pisemnie na adres: Viessmann sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław, wypełniając Formularz reklamacji z tytułu rękojmi/gwarancji jako załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Towar jest niezgodny z umową w szczególności jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 5. Towar ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy. Proces reklamacji jest szczegółowo opisany w warunkach gwarancji produktu, który zostaje przesłany wraz z zamówieniem.
 6. Jeżeli Towar wadliwy został zamontowany, Kupujący może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na Towar wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. Sprzedający może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Towaru.
 7. Kupujący może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest jednak obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Towaru albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Viessmann Sp. z o.o.  ul. Gen. Jerzego Ziętka 126, 41-412 Mysłowice z dopiskiem „e-commerce”. 
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od jej odbioru. Formę  ustosunkowania się wybiera Kupujący składając reklamację (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na wskazany w  treści reklamacji adres). Jeżeli jednak Kupujący nie dokona wyboru, Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacji pisemnie.
 10. Udzielona na sprzedany Towar gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 11. Wzór formularza reklamacji z tytułu rękojmi/gwarancji jest załącznikiem nr 2 do niniejszego Rregulaminu.

§5

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie Towaru  lub  w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Towaru . W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Towarów , które dostarczane są osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego  z Towarów  lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie ostatniego z Towarów . W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności Towarów dostarczanych partiami lub w częściach, prawo do odstąpienia wygasa w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części Towarów, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie ostatniej partii lub części Towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego – Viessmann sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia , na przykład wypełniając formularz odstąpienia od umowy,  zawarty w  załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Kupujący powinien wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@sklep-viessmann.pl. Kupującemu niezwłocznie zostanie przesłane potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Kupujący otrzymuje zwrot wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego  odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Towar stanowiący przedmiot umowy sprzedaży, odnośnie do której Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu należy odesłać lub przekazać do Sprzedającego na adres: Viessmann sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od  umowy sprzedaży Towaru. .
 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Kupujący będący Firmą Partnerską dokonuje zwrotu na zasadach zgodnie z podpisaną umową OWS.
 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru  będące wynikiem korzystania z niego  w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru . Określenie wartości potrącenia dokonane zostanie po oględzinach zwróconego towaru.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  j) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę  o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 13. Do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej stosuje się analogiczne zasady jak do odstąpienia od umowy sprzedaży.

§6

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Sprzedawca i Kupujący mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wypowiedzenia w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 2. Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania żadnej przyczyny przez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu pisemnie na adres: Viessmann Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław. Umowa rozwiązuje się po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu chyba, że strony zgodnie postanowią skrócić okres wypowiedzenia.
 3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w przypadku, gdy Kupujący rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności w przypadku, gdy dostarcza treści zabronione przez obowiązujące prawo. Wypowiedzenie jest możliwe po wcześniejszym wezwaniu Kupującego, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, do usunięcia naruszenia. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę  umowa rozwiązuje się po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o wypowiedzeniu.

§7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności, opublikowanej na stronie sklepu internetowego sklep-viessmann.pl w zakładce "Polityka prywatności".
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania zakupu oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego, które wymagają̨ podania danych osobowych.
 4. Wszelkie istotne informacje i przysługujące Kupującemu prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Sprzedającego są dostępne pod adresem Viessmann Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław.  Kupujący zakładając Konto lub wypełniając jednorazowy Formularz Zamówienia jest zobowiązany potwierdzić fakt zapoznania się z zasadami przetwarzania danych przez Sprzedającego. 
 5. Odbiorcami danych osobowych Usługodawców mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą być również przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład GRUPY VIESSMANN (wymienione w Deklaracji ochrony danych).

§8

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej oraz w Sklepie Internetowym Sprzedającego (w tym zdjęć i opisów towarów) bez jego pisemnej zgody.

§9

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Kupujący posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 06 lipca 2017r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. 2017 poz. 1356);
  b) Kupujący jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedającym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  c) Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresami email podanymi na stronie internetowej www.federacja-konsumentow.org.pl oraz przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sprzedającego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:|
  a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania jego postanowień w celu zachowania zgodności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;
  b) konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, zakazów, orzeczeń, postanowień, wytycznych, interpretacji lub decyzji władz publicznych;
  c) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną;
  d) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  e) zmiana danych teleadresowych, numerów identyfikacyjnych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  f) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich;
  g) przeciwdziałanie nadużyciom;
  h) poprawa obsługi Kupujących;
  i) zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Sklepu Internetowego, przy czym zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedającego, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie będą stanowiły inaczej.

 

Formularz odstąpienia od umowy
Formularz reklamacyjny